082-2008-04-04-yalom03-b.jpg

Gloom

April 4, 2008